بازتوانی

یک فرایند پویا و سلامت مدار است که به فرد بیمار یا ناتوان کمک می کند که به بالاترین سطح ممکن عملکرد جسمی ، روانی ، ذهنی ، اقتصادی و اجتماعی برسد .

توانبخشی جزء مکمل پرستاری است .
بازتوانی به فرد کمک می کند تا به یک کیفیت زندگی قابل قبول باوقار و احترام همراه با استقلال برسد .
بازتوانی به بیمار در جهت سازگاری با ناتوانی توسط یادگیری چگونگی استفاده از منابع با تمرکز بر توانایی های موجود کمک می گیرد نه تاکید بر ناتوانی ها .

You must be logged in to view the hidden contents.

Share

پاسخ دهید